Organizing Committee – JEM 2023

Organizing Committee

7th Multiphase Flow Journeys

  • Fabio Pereira dos Santos
  • Gustavo Rabello dos Anjos
  • Juliana Loureiro
  • Ricardo Medronho
  • Tânia Suaiden Klein